Sagunt obri la convocatòria per a les borses de treball de turisme i de l’Escola d’Estiu

El termini de presentació d'instàncies acaba el 28 d'abril
Imagen 1
Des de hui, 11 d'abril, fins al divendres 28 queda obert el termini per a la presentació d'instàncies per a les convocatòries de formació de borses de treball que l'Ajuntament de Sagunt ofereix per a cobrir els llocs de treball de tècnic/a de turisme i de coordinador/a de l’Escola d’Estiu.
 
El delegat de Personal, Sergio Moreno, afirma que el turisme “és un sector a potenciar i per eixe motiu creiem necessari dotar de personal este departament, en esta ocasió amb la figura d'un/a tècnic/a mitjà de turisme i en eixe mateix sentit, i mantenint la línia política de gestionar els serveis de manera pública, enguany s’obri de nou la borsa dels coordinadors de l’Escola d’Estiu que va ser privatitzada per l'anterior govern”.
 
Per a la borsa de treball de tècnic/a de turisme es precisa posseir el títol de graduat o diplomat en Turisme o en Geografia i Història o equivalent. En el cas de la borsa de treball de coordinador/a de l’Escola d’Estiu és imprescindible estar en possessió del títol de Batxiller/Tècnic/a i del d'animador juvenil. En tots dos casos es considerarà apte si l'interessat/da es troba en condicions d'obtindre el títol en la data en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies.
 
La fase d'oposició per a ambdues borses correspondrà en un primer exercici escrit, obligatori i eliminatori d'un qüestionari tipus test, amb un mínim de 50 preguntes amb respostes alternatives de diferents matèries. Per a la convocatòria de turisme es precisarà del coneixement d'idiomes en un segon exercici mitjançant la traducció de textos en diferents llengües i una conversa amb el tribunal opositor. La possessió de títols en diferents idiomes, a més, comptarà com a mèrits específics.
 
El segon exercici per a accedir a la borsa de treball de l’Escola d’Estiu consistirà en la realització d'unes proves de caràcter pràctic, obligatòries i eliminatòries, consistents en les tasques pròpies de l'especialitat del lloc de coordinador/a. A més comptarà com a mèrits específics la possessió del títol de tècnic d'activitats socio-culturals.
 
Les taxes per a participar en el procediment serà de 50 euros per a la borsa de turisme i 40 euros per a la de l’Escola d’Estiu.