La Corporació Municipal de Sagunt es reunirà este dijous en el Ple Ordinari de gener

Serà a partir de les 17.00 hores i la ciutadania podrà participar-hi presencialment des de les 19.00 hores en l'apartat de precs i preguntes

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà este dijous 26, a partir de les 17.00 hores, el Ple Ordinari de la Corporació Municipal corresponent al mes de gener i es desenvoluparà, com ja és habitual, de manera presencial.

La sessió es retransmetrà en directe pel Gabinet de Comunicació, de manera que la ciutadania, els mitjans de comunicació i les persones interessades la podran seguir a través del canal de YouTube del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament i en les xarxes socials del Gabinet: Facebook i Twitter.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, presidirà el Ple i la ciutadania podrà intervindre en el torn de Precs i preguntes des de les 19.00 hores, aproximadament, de manera presencial. L'ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

 

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA VINT-I-SIS DE

GENER DE DOS MIL VINT-I-TRES

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA

SECRETARÍA GENERAL

 1. Expedient 1315484M: Aprovació acta sessió ordinària Ple 221227

EDUCACIÓ

 1. Expedient 915140D: EDIFICANT CEIP MONTÍBER (anteriorment CEIP Villar Palasí). Intervenció integral del sistema elèctric i sistema calefacció, accesibilitat, adequació aula 2-3 anys i reparació cobertes.
 2. Expedient 916118M: EDIFICANT CEIP BALADRE. Calefacció edifici d'Infantil, sistema elèctric, accesibilitat i adequació aula de 2-3 anys).
 3. Expedient 916250W: EDIFICANT CEIP Cervantes: Intervenció pati; Instal·lació ascensor.
 4. Expedient 916315K: EDIFICANT CEIP Maestro Tarrazona: Intervenció integral del sistema elèctric baixa tensió; Intervenció sistema calefacció.

CONTRACTACIÓ

 1. Expedient 150997T: Contracte de serveis denominat servei d’ajuda a domicili (SARA). Expt. 19/19-C

PATRIMONI:

 1. Expedient 1130366D: DECLARACIO EFECTES NO UTILITZABLES EN INVENTARI VEHICLES V2341-GD, 4213-BVM, V-0681-FU, V-84230
 2. Expedient 148934D: Cessió immoble finca 12009 cl Sants Patrons, 67.Pati Col·legi Cronista Chabret.
 3. Expedient 1239330R: INCLUSIÓ DE BÉNS IMMOBLES EN INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS (FUTURA SEU POLICIA NACIONAL)

PERSONAL

 1. Expedient 1257313T: Compatibilitat activitat privada BDG
 2. Expedient 1279126P: Compatibilitat activitat privada CPC

POLICÍA LOCAL

 1. Expedient 1264095N: PROPOSTA FELICITACIÓ PUBLICA 3/22 FE (580-9612-CNP 80784)

PLANETJAMENT

 1. Expedient 174648R: E16/18PL AGRUPACIÓ D'INTERÉS URBANÍSTIC POLÍGON LA VILA: INICI D'AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL MACROSECTOR V DEL PGOU DE SAGUNT. Macrosector V.

SECRETARIA GENERAL

 1. Expedient 1317353H: Proposició DIVERSOS GRUPS POLÍTICS. 27 de Gener Día Internacional de l’Holocausto.
 2. Expedient 1317108R: Proposició PSOE. Pagament de taxa per mitjanstelemàtics CNP.
 3. Expedient 1317359Q: Proposició COMPROMÍS. Ubicació Centre de Formació Professional vinculada a la GIGAFACTORÍA.
 4. Expedient 1317365Z: Proposició COMPROMÍS. Obertura Oficina Correos per la vesprada a Sagunt Històric.
 5. Expedient 1317369E: Proposició IP. Recolçáment instal·lació fotovoltaica vinculada a GIGAFACTORIA.
 6. Expedient 1317370F: Proposició IP. Millora de sales d’estudio en Biblioteca.
 7. Expedient 1317372J: Proposició PP. Revisió de penes Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de Garantia Integral de la Llibertat Sexual.
 8. Expedient 1317374M: Proposició PP. Cessament de Secretaría d’Estado d’Igualtat.
 9. Expedient 1317380W: Proposició CIUTADANS. Salvar al Sector AgrariValencià.
 10. Expedient 1317385C: Proposició VOX. Millora de Sistema d’Hidrants en Polígons Industrials.
 11. Expedient 1317388F: Proposició VOX. Modificar Ordenança Platges.
 12. Expedient 1316435H: Proposició Regidor No Adscrit Creació d’una Oficina Municipal antiocupació.

 

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL

SECRETARÍA GENERAL

 1. Expedient 1315082D. Donar compte resolucions d' Alcaldia i dels seus Regidors i Regidores delegades adoptades des de la dació de comptes formulada en l' anterior sessió.

INTERVENCIÓ

 1. Expedient 841219K: PACF2023. Pla Anual de Control Financer i Auditories Sector públic per 2023 ( Comptes 2022). Aprovació i Dació Compte Ple.
 2. Expedient 1019129H: TRIBUNAL DE COMPTES

PRECS I PREGUNTES