El Ple aprova l’acord que regula els criteris relatius al complement de productivitat

El complement de productivitat serà regulat per una comissió de verificació i seguiment
Imagen 1
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt va aprovar el 31 de maig l'acord proposat des de la delegació de Règim Interior i de Personal sobre criteris relatius al reconeixement, determinació i assignació del complement de productivitat als empleats públics. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre, PSPV-PSOE i Ciudadanos, i les abstencions de PP i Iniciativa Porteña. Es tracta d'un aspecte que no s'actualitzava des de 1997, per tant, després de negociar amb representants sindicals, la Mesa General i l'Assemblea de Treballadors van aprovar la creació d'un acord regulador que cerca objectivar el concepte retributiu de productivitat des de l'eficàcia, la participació, la racionalitat i l'equitat.

El Complement de Productivitat és una retribució complementària i no consolidable que retribuïx l'alt grau d'interés, iniciativa o esforç amb què el funcionari realitza el seu treball. Este acord resulta aplicable a empleats públics, tant de caràcter funcionarial com laboral, exceptuant el personal contractat en virtut de subvencions, ajudes, plans d'interés social o el personal eventual.

L'alcalde serà l'encarregat de distribuir i assignar la retribució, mentre que per a gestionar-la i determinar que els requisits són complits es crearà una Comissió de Verificació i Seguiment.

La quantia de la retribució será d’un 15% mensual del sou base per aquells treballadors les funcions dels quals s’hagen desenvolupat amb responsabilitat adicional, i un 30% per aquells que hagen realitzat serveis excepcionals durant almenys deu hores mensuals fora de la jornada ordinària de treball. En qualsevol altre cas, l’import será del 15% mensual del sou base.

També es retribuiran els serveis especials i extraordinaris, considerats estos com els encàrrecs absolutament excepcionals que no poden complir els requisits exigits per al Complement de Productivitat. La gratificació d’estos serveis variarà segons el temps empleat.

D’altra banda, pel que fa a la Borsa General de Productivitat, de manera excepcional per al present any, es retribuirà l’avaluació del treball amb un 12% del sou base anual de 2017.

Les quantitats que rebran els empleats es publicaran en el Tauler d’Anuncis del portal de l’empleat.