El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el Ple municipal en directe

Els interessats podran veure la sessió plenària a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter i en una plataforma de streaming
Imagen 1
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà demà, dimarts, 28 de setembre, el Ple municipal en directe. Els interessats podran veure la sessió plenària a partir de les 17 hores en l'apartat d'Agenda de la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt i en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, és a dir, en Facebook i Twitter, així com en una plataforma de streaming mitjançant aquest enllaç: https://core.enetres.net/CoreV1/Share/D4CBF6C412E946168F7BDB97B9393909021?

El regidor de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt, Guillermo Sampedro, ha destacat: “Amb aquesta iniciativa tractem de donar transparència a la gestió municipal. Fa anys que no s'emetien els Plens en directe i volem tornar al sa costum de fer-ho. Este és un primer pas per a la creació d'una televisió municipal, que ja es va posar en marxa en el seu moment i va ser pionera en l'estat espanyol. Es tracta d'oferir eixe espai per a obrir una finestra entre l'ajuntament i els veïns”. A més, Sampedro ha indicat que “la intenció és emetre també les rodes de premsa, tant de l'Equip de Govern com de l'Oposició”. 

Els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:
 
PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA
1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, actes sessions anteriors: 3.setembre.2015 i 8.setembre.15.
2. CONSELL AGRARI: Nomenament vocals del Consell Rector del Consell Local Agrari de Sagunt.
3. COMERÇ I MERCATS: Exp. 109/15. Dictamen canvi representants Consell Assessor Comerç.
4. COMERÇ I MERCATS: Exp. 120/15. Dictamen canvi representant Consell Assessor Comerç.
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA: Exp. 140/2015-AY. Nomenament Consell Econòmic i Social de Sagunt.
6. EDUCACIÓ: Exp. 141/2015. Proposició modificació nomenament persona representant de l’Ajuntament en Consell Escolar Municipal.
7. TRESORERIA: Exp. 5/2015. Dictamen calendari fiscal dels tributs periòdics de l’exercici 2016.
8. TRESORERIA: Exp. 6/2015. Dictamen modificació Ordenança Fiscal de Recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic local.
9. GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Exp. 42032015003745. Dictamen modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació dels Serveis de Recollida de Fem i Residus Sòlids
Urbans.
10. SECRETARIA GENERAL: Exp. 54/15-M. Proposició equip de govern: no a les maniobres de l’OTAN. No a la guerra. País Valencià per la Pau.
11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 55/15-M. Proposició C. Compromís, conveni amb l’Escola Valenciana per a la promoció del Valencià.
12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 56/15-M. Proposició PP i PSOE sobre la UNED de Sagunt.
13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 57/15-M. Proposició PP sobre Pressupost Generalitat Valenciana 2016.
14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 58/15-M. Proposició PP repulsa repulsa Conseller d’ Educació.
15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 59/15-M. Proposició EUPV per a augmentar la categoria dels Jutjats de Sagunt.
16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 60/15-M. Proposició EUPV, declaració de solidaritat amb la vaga indefinida dels treballadors d’OBEIKAN.
17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 61/15-M. Proposició IP per a la remunicipalització del Servei Integral de l’Aigua Potable.
18. SECRETARIA GENERAL: Exp. 62/15-M. Proposició IP, petició construcción infraestructures educatives.
19. SECRETARIA GENERAL: Exp. 63/15-M. Proposició ADN-Morvedre per a negociar amb Unión Fenosa i SAGGAS conveni gratuïtat enllumenat públic i la resta de factura elèctrica edificis municipals i escolars públics del municipi.
20. SECRETARIA GENERAL: Exp. 64/15-M. Proposició PSOE sobre la memòria
històrica.
 
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL.
 
21. SECRETARIA GENERAL: Exp. 146/15-C. Donar compte canvi portaveu suplent Grup Municipal d’Esquerra Unida.
22. SECRETARIA GENERAL: Exp. 147/15-C. Donar compte modificació adscripció representants grups polítics en comissions informatives Permanents: Grup Municipal Esquerra Unida, Grup Municipal Compromís i Grup Municipal ADN-Morvedre.
23. SECRETARIA GENERAL: Exp. 152/15-C. Donar compte rectificació error material una resolució delegació capacitat de dictar actes administratius que afecten tercers en regidors d’Àrea de Govern.
24. SECRETARIA GENERAL: Exp. 155/15-C. Donar compte modificació delegació Presidència Comissió Informativa Permanent d’Oci i Temps Lliure.
25. SECRETARIA GENERAL: Exp. 157/15-C. Donar compte modificació delegació Presidència Comissió Informativa Especial seguiment dels Desnonaments.
26. SECRETARIA GENERAL: Exp. 158/15-C. Donar compte modificació delegació Presidència Consell Assessor de Turisme.
27. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidora-delegada Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidor-delegat d’Economia i Hisenda, resolucions regidora-delegada de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.