El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el ple municipal del dilluns en directe

Els interessats podran veure-ho a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en webs de mitjans de comunicació locals
 
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà dilluns que ve, 26 d'octubre, el ple ordinari de la Corporació Municipal en directe. Els interessats podran veure-ho amb ordinadors i dispositius mòbils a partir de les 17 hores en el portal web de l'Ajuntament de Sagunt, en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, és a dir, en Facebook i Twitter, així com en una plataforma de streaming mitjançant aquest enllaç: 

El ple també podrà seguir-se des de les pàgines webs dels mitjans de comunicació locals que vulguen col·laborar en la seua difusió i oferir-los als seus lectors aquesta possibilitat.

Els punts que es tractaran en l'ordre del dia són: 

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA

1.- SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, acta sessió anterior: 29.Setembre.2015. 
2.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 176/15-C.- Modificació persona representant de l'Ajuntament en Xarxa Joves.net. 
3.- PERSONAL: Expte. 661/2015-Pg.- Dictamen compatibilitat professor universitari associat- M.A.M.L. 
4.- SERVEIS SOCIALS: Dictamen Ordenança Municipal de Prestacions Econòmiques Individualitzades. 
5.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Dictamen modificació Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
6.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Dictamen modificació Ordenança Fiscal Reguladora Impost sobre Béns Immobles. 
7.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Dictamen modificació Ordenança Fiscal Reguladora Impost sobre Activitats Econòmiques. 
8.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 67/15-M.- Proposició diversos grups polítics, Protocol d'Amistat entre les ciutats d'Aranjuez i Sagunt. 
9.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 68/15-M.- Proposició Equip de Govern, Declaració Institucional sobre Violència Masclista. 
10.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 69/15-M.- Proposició Compromís i altres grups, Declaració sobre Reforma del Finançament Autonòmic de la Generalitat Valenciana. 
11.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 70/15-M.- Proposició Compromís, adhesió a la campanya “A la taula, en Valencià” sobre etiquetatges en valencià. 
12.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 71/15-M.- Proposició PP, restauració campanar Santa María. 
13.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 72/15-M.- Proposició PP sobre senyals d'identitat.
14.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 73/15-M.- Proposició PP, presentació esmenes als Pressupostos Generalitat Valenciana 2016. 
15.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 74/15-M.- Proposició IP, realització estudi sobre causes de inundacions en Port de Sagunt i possibles solucions. 
16.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 75/15-M.- Proposició IP, represa obres del nou Pavelló en SUNP VI.
17.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 76/15-M.- Proposició PSOE sobre tarifa tren de rodalies. 
18.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 77/15-M.- Proposició PSOE sobre solars. 
19.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 78/15-M.- Proposició C’S, compliment Llei de Transparència i Bon Govern. 

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L'ACCIÓ DE GOVERN LOCAL. 

20.- INTERVENCIÓ: Adonar informació sobre estabilitat pressupostària i moviment de la tresoreria i de la Llei de Lluita contra la Morositat Ajuntament-Consell Local Agrari-SAG-Aigües de Sagunt, i del Pla d'Ajust i del PMP Ajuntament-Consell Local Agrari-SAG. Tercer Trimestre 2015. 
21.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 162/15-C.- Adonar delegació especial en Regidora per a comesa específica de Protecció Civil. 
22.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 166/15-C.- Adonar revocació delegació competència en Junta Govern Local, resolució prestacions econòmiques individualitzades. 
23.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 169/15-C.- Adonar nomenament persones integrants del Consell d'Administració de “Aigües de Sagunt, S.A”. 
24.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 174/15-C.- Adonar Canvi Presidència efectiva Consell Sectorial de Pau, Solidaritat i Cooperació i Consell Sectorial de Benestar Social. 
25.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 175/15-C.- Adonar delegació especial de Participació Ciutadana. 
26.- SECRETARIA GENERAL: Expte. 177/15-C.- Adonar error material adscripció concreta regidors PSOE a Comissió Informativa Permanent d'Oci i Temps Lliure.
27.- SECRETARIA GENERAL: Adonar Resolucions de l'Alcaldia, Resolucions Regidor-delegat d'Administració Local i Transparència, Resolucions Regidora-delegada de Benestar Social, Resolucions Regidora-delegada Política Territorial i Sostenibilitat, Resolucions Regidor-delegat d'Economia i Hisenda, Resolucions Regidora-delegada de Cultura i Resolucions Regidor-delegat d'Oci i Temps Lliure.