El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà demà el Ple ordinari en directe

Els interessats el podran veure a partir de les 9 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d’alguns mitjans de comunicació locals
Imagen 1
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el Ple ordinari en directe demà, dimecres, 30 de desembre. Els interessats el podran veure a partir de les 9 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d’alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure.
 
L'enllaç és el següent:
https://core.enetres.net/CoreV1/Share/D4CBF6C412E946168F7BDB97B9393909026
 
Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:
 
PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.
 
1.- SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si és procedent, actes sessions anteriors: Extraordinària 21.Novembre.2015, Ordinària 24.Novembre.15 i Extraordinària 9.Desembre.15
2.- INTERVENCIÓ: Aprovació Pressupost Municipal i documentació complementària.
3.- PERSONAL: dictamen aprovació Relació de Llocs de Treball 2016.
4.- URBANISME: Exp. 8/14-Pl.- Dictamen modificació Puntual PGOU de Sagunt per a Previsió, com a Equipament Privat, d'un Centre Educatiu Preexistent en sòl No Urbanitzable Comú i la seua ampliació. Emissió d'un pronunciament favorable a la tramitació de l'expedient de planejament.
5.- URBANISME: Exp. 43/08-Pl.- Dictamen aprovació definitiva pel Ministeri de Foment de l'Estudi Informatiu de l'Accés Ferroviari al Port Comercial de Sagunt. Addenda a la part dispositiva del pronunciament.
6.- PROMOCIÓ ECONÒMICA: Exp. 140/15.- Nomenament membres Consell Econòmic i Social.
7.- PATRIMONI: Exp. 30/15-P.- Dictamen nomenament representants en el Consell Assessor de Patrimoni.
8.- PERSONAL: Dictamen felicitacions Policia Local.
9.- SANITAT I CONSUM: Exp. 179/15.- Dictamen creació Consell Municipal de Benestar Animal.
10.- SERVEIS SOCIALS: Dictamen aprovació Pla Municipal Drogodependències 2016- 2019.
11.- IGUALTAT: Exp. 180/15.- Dictamen aprovació modificació de l'Ordenança reguladora de les bases en règim de concurrència competitiva per a triar el cartell que serà la imatge de la Campanya de sensibilització del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
12.- GABINET COMUNICACIÓ: Exp. 299/2015.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Reguladora de les bases per a la concessió de Beques de Periodisme per al Gabinet de Comunicació.
13.- INTERVENCIÓ: Exp. 3/15.- Dictamen reconeixement extrajudicial d'obligacions.
14.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 93/15-M.- Proposició PP, defensa concessions platja Port de Sagunt.
15.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 94/15-M.- Proposició PP, Pressuposts Generalitat Valenciana.
16.- SECRETARIA GENERAL: Exp. 95/15-M.- Proposició IP, manteniment i potenciació de la Fundació de Patrimoni Històric Industrial de Sagunt.
 
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L'ACCIÓ DE GOVERN LOCAL.
 
17.- SECRETARIA GENERAL: Donar compte Resolucions de l'Alcaldia, Resolucions Regidor-delegat d'Administració Local i Transparència, Resolucions Regidor-delegat d'Economia i Hisenda, Resolucions Regidora-delegada de Cultura i Resolucions Regidor delegat d'Oci i Temps Lliure.