El Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sagunto emitirá mañana por la tarde el Pleno ordinario en directo

Los interesados podrán verlo a partir de las 17 horas en la página web del Ayuntamiento de Sagunto, Facebook, Twitter y YouTube


El Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sagunto emitirá el Pleno ordinario en directo mañana por la tarde. Los interesados podrán verlo a partir de las 17 horas en la página web del Ayuntamiento de Sagunto; en las redes sociales del Gabinete de Comunicación, concretamente en Facebook, Twitter y YouTube. Posteriormente, el enlace del vídeo se publicará en las redes sociales del Gabinete de Comunicación para que los interesados puedan verlo.
El enlace para ver el directo es el siguiente:
https://www.youtube.com/user/AytoSaguntoVideos/live
 
Los puntos que se tratarán en el orden del día son:
 
PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA
 
1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, actes sessions anteriors: 28.febrer.2017, 07.març.2017 i 28.març.2017.
2. PERSONAL: Dictamen aprovació inicial modificació Reglament del Personal de Consergeria i Manteniment de Centres Educatius.
3. PERSONAL: Dictamen aprovació Festius Locals 2018.
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA: Exp. 21/2017. Dictamen nomenament membres Consell Econòmic i Social de Sagunt.
5. TURISME: Exp. 03/17. Dictamen aprovació nomenament membres Consell Assessor de Turisme.
6. URBANISME: Exp. 6/2017 PL. Dictamen Estudi de Detall de l’illa M-1 de la UA 23 del PGOU de Sagunt. Tràmit de l’art. 50.3 de la LOTUP i d’obertura de període de consultes.
7. URBANISME: Exp. 13/2004 PL. Dictamen Sector SGES 2.2. Ajust d’alineacions. Tràmit de l’art. 50.3 de la LOTUP i d’obertura de període de consultes.
8. URBANISME: Exp. 47/00 PL. Dictamen Polígon F-1, pla parcial de platges d’Almardà. Obertura del procediment de resolució del PAI.
9. URBANISME: Exp. 3/17-PL. Dictamen esmena deficiències de la sol·licitud municipal de delimitació de Paratge Natural Muntanya de Romeu.
10. SECRETARIA GENERAL: Exp. 56/17-M. Declaració Institucional per a modificació Pressupostos Generals Estat 2017, augment assignació destinada a lluita contra violència gènere i polítiques d’igualtat.
11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 57/17-M. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l’orgull LGTBI.
12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 58/17-M. Proposició Compromís per a un finançament just.
13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 59/17-M. Proposició PP, denominació pistes monopatí “Ignacio Echevarría”.
14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 60/17-M. Proposició PP sobre violència de gènere i discapacitat.
15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 61/17-M. Proposició PP manteniment concert amb l’IVO.
16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 62/17-M. Proposició EUPV per a la defensa de l’assignatura de Filosofia en Batxillerat.
17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 51/17-M. Proposició IP, ús del benefici de l’Ajuntament en la gestió de l’aigua potable.
18. SECRETARIA GENERAL: Exp. 63/17-M. Proposició IP, estàtua Ramón de la Sota.
 
 
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL
 
19. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidor-delegat Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidora-delegada d’Economia i Hisenda, resolucions regidor-delegat de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.
 
PRECS I PREGUNTES.